Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni – Bilgilendirme

Veri sorumlusu Turvigo International Tourism Organization Ltd.Şti. (Şirket) olarak işbu Gizlilik Politikası ile, kişisel verilerinizin toplanması üçüncü kişilerle paylaşılması, muhafaza edilmesi, kullanılması, korunması gibi kişisel verilerin işlenmesi ve buna ilişkin sahip olduğunuz haklarınız ile ilgili bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğünüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

Gizlilik Politikamız www.turvigo.com ile offline mecralar üzerinden sunduğumuz hizmetlerimiz için geçerli olacaktır.

Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepler:

Kişisel verilerinizi hizmetlerimizi kullandığınızda, web sitemizde yer alan formları doldurduğunuzda, kullanıcı hesabı oluşturduğunuzda, hesap bilgilerinizi güncellediğinizde veya sitemizi ziyaret ettiğinizde, hizmetlerimizi sitemizden veya offline mecralardan satın aldığınızda topluyor, işliyor ve muhafaza ediyoruz. Diğer mecralardan da elde edilenler de dahil olmak üzere topladığımız başlıca kişisel veriler aşağıda yer almaktadır. Ad, soyad, doğum tarihi, telefon, email adresi, posta adresi, cinsiyet, kimlik bilgileri ve pasaport bilgileri ile Sitemizi ziyaret etmeniz ve hizmetleri satın almanız halinde elde edilen bilgileri kapsamaktadır.

Kişiler verilerinizi her zaman Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinde yer verilen hukuki sebeplerden birine dayanarak işliyoruz. Bu kapsamda dayandığımız hukuki sebepler:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
 8. Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda haller dışında kişisel verilerinizi ancak açık rıza vermiş olmanız halinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

Şirketimiz, kişisel verilerinizi, kanunlarımızca yetkili olunmuş kişi, kurum ve kuruluşlar ile turizm ve tüketici hukuku mevzuatı kapsamında bilgi işlenmesine izin verilenler ve Şirket’imizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve yasal gerekliliklere uymak yanında sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacı ile şirketimiz 6698 sayılı Kanunda belirtilen şekilde işleyecektir. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz işleme faaliyetler aşağıdaki işlemleri kapsamaktadır

Tatil ve uçak bileti rezervasyonlarının planlanması ve ödeme ve fatura işlemlerinin yürütülmesi;

Talep etmeniz halinde vize başvurularınızın yürütülmesi;

Talep etmeniz halinde seyahat sigortası işlemlerinizin yürütülmesi;

Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve ölçümlenmesi;

Site’deki (üye olmanız halinde) Kullanıcı hesabınız ile ilgili olarak bildirimde bulunmak;

E-posta veya sms aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz pazarlama kampanyalarının performanslarını, e-posta açılma ve tıklanma oranlarını analiz etmek gibi yöntemler kullanarak ölçümlemek.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketimiz ve/veya Şirketimizin alt acenteleri ile paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir.

Şirketimiz, 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve bu kanun dayanak yapılarak hazırlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen seyahat acentalığı faaliyetlerini yerine getirirken 3. kişi tedarikçi firmalarla anlaşmalar yapmakta ve adınıza hizmet sunumuna yönelik rezervasyon kayıtları gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla, tarafınıza ait gerekli kişisel bilgileri, 3.kişi tedarikçi firmalar ile (konaklama firmaları, havayolu şirketleri, kara ve deniz dahil ulaştırma hizmeti sunan firmalar, araç kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, transfer elemanları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar) paylaşılmaktadır.

Saklama süreleri:

Kişisel verilerinizi, faaliyetlerimiz için gerekli ve faaliyetlerimizle ilgili oldukları sürece, saklama amacımızın ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin gerektirdiği kadar muhafaza etmekteyiz.

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve bu kanun dayanak yapılarak hazırlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği kapsamında ifade edilen süreler kadar kişisel verinizi işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizi saklamamızı gerektiren hallerin ortadan kalkması durumunda, kişisel verileriniz güvenli bir şekilde imha edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Haklarınız:

6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde Şirketi’mize başvurarak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7.  yukarıdaki 5 ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınıza ilişkin olarak taleplerinizi İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla ‘Turvigo International Tourism Organization Ltd. Şti. Caddebostan Mah. Noter Sok. Deniz Apt. No: 36 D:1 Şaşkınbakkal / Kadıköy / İstanbul 34728 ’ şirket adresine gönderilebilirsiniz.

İşbu bilgilendirme içeren Gizlilik Politikamız, Şirketimiz ve Şirketimiz adına alt acentalarımız ile imzalamış olduğunuz her türlü hizmet sözleşmesi ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ayrılmaz bir parçasıdır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Şirketiniz ve Şirketiniz adına şubeleriniz, alt acenteleriniz, çağrı merkeziniz, bağlı şirketleriniz tarafından ya da internet siteleriniz ile sosyal medya sayfalarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketiniz ve/veya Şirketinizin alt acenteleri ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.